Karnataka Assembly Constituency No 163 (SHANTI NAGAR) – MLA Local Area Development Funds : 2013-2018

Check the MLA for each constituency here , check the BBMP wards in this constituency here.

Sl No.
Financial Year
Sl No
Work Name Original (Kannada/English)
Work Name Rough Translation (English)
Value (In Rs. Lakhs)
12013-141ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಂತಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 112ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿShantinagar Municipal Ward Shantinagar Ward No. 112 Degree College Campus Development Work10.00
22013-142ದೊಮ್ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ -2Dommallur Government Graduate College Campus Development Work Level 210.00
32013-143ದೊಮ್ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ -3Dommallur Government Graduate College Campus Development Complex - 35.00
42013-144ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಂತಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 116ರ ಬೊರ್‍ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Development of the Borival and Siston Development Workshop at Shantinagar Ward No. 116 of Shantinagar Municipal Council6.00
52013-145ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಚಿತಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 116ರ ಬೊರ್‍ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Barewell and Siston Implementation Development Stage -2011 of Shantinagar Municipal Council's Warden No. 1166.00
62013-146ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಚಿತಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 116ರ ಬೊರ್‍ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Development of the Borewell and Siston Implementation Workshop at Writers' Ward No. 116 of Shantinagar Municipal Council6.00
72013-147ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಚಿತಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 116ರ ಬೊರ್‍ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-4Development of the Borewell and Siston Implementation Workshop at the Shantinagar Municipal Assembly Ward 1166.00
82013-148ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Borewell and Siston Development Work Level 1 of Wannar Payette Ward No.115 of Shantinagar Methodology Area6.00
92013-149ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Borewell and Siston Development Work Level of Wannar Payette Ward No.115 of Shantinagar Methodology Area6.00
102013-1410ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Borewell and Siston Development Work Level of Wannar Payette Ward No.115 of Shantinagar Methodology Area - 36.00
112013-1411ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-4Borewell and Siston Development Work of Wannar Payette Ward No.115 of Shantinagar Methodology Area - 46.00
122013-1412ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Borewell and Siston Development Work Level 1 of Agaram Ward No.114 of Shantinagar Methodology Area6.00
132013-1413ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Borewell and Siston Development Work Level of Agaram Ward No.114 of Shantinagar Municipal Council6.00
142013-1414ಶಾಚಿತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Borewell and Siston Development Work Level - 3 of Agaram Ward No.114 of Shachitinagar Municipal Legislative Assembly6.00
152013-1415ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-4Borewell and Siston Development Work Level of Agaram Ward No.114 of Shantinagar Municipal Council6.00
162013-1416ಶಾಂತಿನಗರವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-5Borewell and Siston Development Work Level - 5 of Agaram Ward No.114 of the Sanctics Constituency6.00
172013-1417ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.117ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Borewell and Siston Development Work Level 1 of Ward No.117 of Shantinagar Municipal Council6.00
182013-1418ಶಾಚಿತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.117ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Borewell and Siston Development Work Stage -2 of Ward 1111 of Shachitinagar Methodist Assembly Area6.00
192013-1419ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೋಗೂಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.89ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Borewell and Siston Development Work Stage-1 of Jogappalya Ward No.89 of Shantinagar Municipal Council5.50
202013-1420ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೋಗೂಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.89ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Borewell and Siston development work on Jogappalya Ward No.89 of Shantinagar Municipal Council6.00
212013-1421ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಮ್ಮಲ್ಲೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.112ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Borewell and Siston Development Work Level 1 of Dommallur Ward No.112 of Shantinagar Methodology Area6.00
222013-1422ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಮ್ಮಲ್ಲೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.112ರ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Borewell and Siston Development Work Dommlur Ward No.112 of Shantinagar Methodology Area6.00
232013-1423ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಲಗುಂಟಪಾಳ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿGovernment school development work in Yalaguntapalya, Shantinagar Municipal Council10.00
242013-1424ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.116ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿGovernment Urdu School Development Work on Nilasandra Ward No.116 of Shantinagar Methodology Area10.00
252013-1425ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೋಗೂಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿJogappalya government school development work in Shantinagar Municipal Council10.00
262013-1426ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 55 ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎರಡು ಚಕ್ರ ಅಳವಡಿಸಿದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲುTo distribute a two-wheeled bicycle to 55 people across the Shantinagar Municipal Council35.00
272014-151ವಿವೇಕನಗರ ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1ನೇ ಹಂತ1st phase of Building Development work at Vivekanagar Kannada Mahila Sangha2.00
282014-152ವಿವೇಕನಗರ ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2ನೇ ಹಂತ2nd phase of Vivekanagar Kannada Mahila Sangha building development work2.00
292014-153ವಿವೇಕನಗರ ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3ನೇ ಹಂತVivekanagar Kannada Womens Association Building Development Work 3rd Phase2.00
302014-154ಶಾಂತಲಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.111 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Borewell Development Stage-1 in Shantalanagar Ward No.1112.50
312014-155ಶಾಂತಲಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.111 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-1 Pump and Motor Implementation at Shantalanagar Ward No.1112.50
322014-156ಶಾಂತಲಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.111 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Borewell development work at Shantalanagar Ward No.1112.50
332014-157ಶಾಂತಲಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.111 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-2 Pump and Motor Installment in Shantalanagar Ward No.1112.50
342014-158ಶಾಂತಲಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.111 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Borewell development work at Shantalanagar Ward No.111 - 32.50
352014-159ಶಾಂತಲಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.111 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-3 Pump and Motor Implementation at Shantalanagar Ward No.1112.50
362014-1510ಜೋಗೂಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ 89ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Borewell Development Stage-1 in Jogappalya Ward 892.50
372014-1511ಜೋಗೂಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.89 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBorewell Development Work Stage-1 Pump and Motor Installing Development Work on Jogappalya Ward No.892.50
382014-1512ಜೋಗೂಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ 89ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Borewell development work in Jogappalya Ward 892.50
392014-1513ಜೋಗೂಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.89 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBorewell Development Work Phase 2 Pump and Motor Installing Development Work on Jogappalya Ward No.892.50
402014-1514ಜೋಗೂಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ 89ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Borewell development work in Jogappalya Ward 892.50
412014-1515ಜೋಗೂಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.89 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-3 Pump and Motor Installment in Jogappalya Ward No.892.50
422014-1516ಶಾಂತಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.117 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1 Borewell Development Work Stage-1 in Shantinagar Ward No.1172.50
432014-1517ಶಾಂತಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.117 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-1 Pump and Motor Installment in Shantinagar Ward No.1172.50
442014-1518ಶಾಂತಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.117 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Borewell development work in Shantinagar Ward No.1172.50
452014-1519ಶಾಂತಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.117 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBorewell Development Work Stage-2 Pump and Motor Installing Development Work in Shantinagar Ward No.1172.50
462014-1520ಶಾಂತಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.117 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Borewell development work in Shantinagar Ward No.117 - 32.50
472014-1521ಶಾಂತಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.117 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-3 Pump and Motor Installment in Shantinagar Ward No.1172.50
482014-1522ನೀಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.116 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Borewell Development Stage-1 in Nilasandra Ward No.1162.50
492014-1523ನೀಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.116 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-1 Pump and Motor Installment in Nilasandra Ward No.1162.50
502014-1524ನೀಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.116 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Borewell Development Work on Nilasandra Ward No.1162.50
512014-1525ನೀಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.116 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage 2 Pump and Motor Installment in Nilasandra Ward No.1162.50
522014-1526ನೀಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.116 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Borewell development work at Nilasandra Ward No.1162.50
532014-1527ನೀಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.116 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-3 Pump and Motor Installment in Nilasandra Ward No.1162.50
542014-1528ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Borewell Development Work Level No. 1 in Wannar Payette Ward No.1152.50
552014-1529ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-1 Pump and Motor Installment in Wannerar Ward Ward No.1152.50
562014-1530ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Borewell Development Work on Wunner Pte Ward Ward No.1152.50
572014-1531ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBorewell Development Work Level 2 Pump and Motor Installment Development Work at Wannar Payette Ward No.1152.50
582014-1532ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Borewell Development Work Level No.3 in Wannar Payette Ward No.1152.50
592014-1533ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-3 Pump and Motor Installment in Wannerar Ward Ward No.1152.50
602014-1534ಅಗ್ರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Borewell Development Work Level 1 in Agrum Ward No.1142.50
612014-1535ಅಗ್ರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-1 Pump and Motor Implementation in Agra Ward No.1142.50
622014-1536ಅಗ್ರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Borewell Development Work on Agrum Ward No.1142.50
632014-1537ಅಗ್ರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage 2 Pump and Motor Installment in Agram Ward No.1142.50
642014-1538ಅಗ್ರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Borewell development work at Agram Ward No.114 - 32.50
652014-1539ಅಗ್ರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-3 Pump and Motor Implementation at Agram Ward No.1142.50
662014-1540ದೊಮ್ಮಲೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.112 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Borewell Development Work Level 1 in Dammlur Ward No.1122.50
672014-1541ದೊಮ್ಮಲೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.112 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-1 Pump and Motor Implementation in Dammlur Ward No.1122.50
682014-1542ದೊಮ್ಮಲೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.112 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2 Borewell development work in Dammlur Ward No.1122.50
692014-1543ದೊಮ್ಮಲೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.112 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage 2 Pump and Motor Installment in Dammlur Ward No.1122.50
702014-1544ದೊಮ್ಮಲೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.112 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Borewell development work in Dammlur Ward No.1122.50
712014-1545ದೊಮ್ಮಲೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.112 ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3 ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment of Borewell Development Stage-3 Pump and Motor Installment in Dammlur Ward No.1122.50
722014-1546Shantalanagara ward No.111, Installation of new RO water plantShantalanagara ward No.111, Installation of new RO water plant10.00
732014-1547Domlur ward No.112, Installation of new RO water plantDomlur ward No.112, Installation of new RO water plant10.00
742014-1548Vannarpet ward No.115, Installation of new RO water plantVannarpet ward No.115, Installation of new RO water plant10.00
752014-1549Jogupalya ward No.89, Installation of new RO water plantJogupalya ward No.89, Installation of new RO water plant10.00
762014-1550Neelasandra ward No.116, Installation of New RO water plantNeelasandra ward No.116, Installation of New RO water plant10.00
772014-1551Neelasandra ward No.116, Installation of New RO water plant at Ambedkarnagar ( In the exciting old building)Neelasandra ward No.116, Installation of New RO water plant at Ambedkarnagar ( In the exciting old building)7.50
782014-1552Shantinagara ward No.117, Installation of new RO water plantShantinagara ward No.117, Installation of new RO water plant10.00
792014-1553Agram ward No.114 Installation of new RO water plantAgram ward No.114 Installation of new RO water plant10.00
802014-1554Agram ward No.114 Installation of new RO water plant at Ganthrop ( in the exciting old building)Agram ward No.114 Installation of new RO water plant at Ganthrop ( in the exciting old building)7.50
812015-161Ward No.111, Installation of RO Water plant at Ambedkar Statue Austin TownWard No.111, Installation of RO Water plant at Ambedkar Statue Austin Town10.00
822015-162Ward No.111, Installation of RO Water plant at Ashokanagar 7th Cross SchoolWard No.111, Installation of RO Water plant at Ashokanagar 7th Cross School10.00
832015-163Ward No.111, Installation of RO Water plant at Y.G.Palya Urdu SchoolWard No.111, Installation of RO Water plant at Y.G.Palya Urdu School10.00
842015-164Ward No.89, Installation of RO Water plant at MottappanapalyaWard No.89, Installation of RO Water plant at Mottappanapalya0.00
852015-165Ward No.89, Installation of RO Water plant at BBMP ward office, Cambridge Road, JogupalyaWard No.89, Installation of RO Water plant at BBMP ward office, Cambridge Road, Jogupalya0.00
862015-166Ward No.114, Installation of RO Water plant at Nanjappa Garden, Opp Maya BazarWard No.114, Installation of RO Water plant at Nanjappa Garden, Opp Maya Bazar0.00
872015-167Ward No.117, Installation of RO Water plant at Jalakanteshwarapura (in the exciting old Building)Ward No.117, Installation of RO Water plant at Jalakanteshwarapura (in the exciting old Building)7.50
882015-168Ward No.117, Installation of RO Water plant at A.T.Halli Near Hockey Stadium (in the exciting old Building)Ward No.117, Installation of RO Water plant at A.T.Halli Near Hockey Stadium (in the exciting old Building)7.50
892015-169Ward No.117, Installation of RO Water plant at Annepalya Main Road (in the exciting old Building)Ward No.117, Installation of RO Water plant at Annepalya Main Road (in the exciting old Building)7.50
902015-1610Ward No.117, Installation of RO Water plant at L.R.Nagar Main Road, Neelasandra (in the exciting old Building)Ward No.117, Installation of RO Water plant at L.R.Nagar Main Road, Neelasandra (in the exciting old Building)7.50
912015-1611Ward No.114, Installation of RO Water plant at Goutham Pura Agram (in the exciting old Building)Ward No.114, Installation of RO Water plant at Goutham Pura Agram (in the exciting old Building)0.00
922015-1612ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಗ್ರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114 ರಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿCompound work and other development work for the Government Tamil Primary Primary School in Agnir Ward No.114 of Shantinagar Assembly Constituency7.50
932015-1613ಜೋಗೂಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.89 ರಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ ಹಿಂಭಾಗ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBasavanna Temple Road Backyard Toilet Building Development in Jogappalya Ward No.8910.00
942015-1614ಶಾಂತಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.117ರಲ್ಲಿರುವ ಪಿ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿPK Pandey of Shantinagar Ward No.117 New Anganwadi Building Development Work at Colony High Street Cross30.00
952015-1615ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ 115 ರಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿLibrary Building Development Near Vivekanagar Bus Station, Wannar Payet Ward 1152.00
962015-1616ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ 115 ರಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿNew toilet building development at Vivekanagar bus stand at Wannar Payet Ward 11510.00
972015-1617ಅಗ್ರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114 ರಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟೀನ್ ಟೌನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿNew Park Development Work at Austin Town Circle at Agram Ward No.1148.00
982015-1618ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ 116ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿNilasandra Ward in Shantinagar Assembly constituency in 116 BC Installing cameras 10.00
992015-1619ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ 117ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿNilasandra Ward of Shantinagar Assembly constituency 117 Installing cameras 10.00
1002015-1620Syed Asif S/o Nanha Jan, 2-11, Munegowda Garden, Left Side Cross, Neelasandra, Bangalore South-560047, Kairunnisa D/o Mohammad Zakria, 75/4 Munegowda Garden, Neelasandra, Shantinagar, Bangalore-560047, Abdul Hasham S/o Abdul Shukoor # 71, 7th Cross, Rose Garden, Neelasandra Viveknagar, Bangalore-560047, Mohammed Haneef S/o Late Athulla P C 28, New No.6 1st Floor, East Street, Neelasandra Shantinagara Bangalore-560047, Tajuddin Shariff S/o Ibranim Dhstigg # 55, Umar Farooq Masjid Street Munegowda Garden Neelasandra Viveknagar, Bangalore South-560047, Mubarak S/o S/o Ashraf Pasha # 19, 19th Block, EWS Qtrs, Kormangala Vivek nagar, Bangalore South -560047, Mohammad Shafi S/o Abdul Aziz # 28/1, 3rd Cross, North Street, Neelasadra Vivek Nagar Bangalore South-560047, Fairroz S S/o Hussain, # 902 BDA Layput 2nd Stage, Austin Town, Neelasandra Viveknagar, Bangalore South-560047, Munvar S/o Ahemmed Basha # 248, 7th Cross, Rose Garden, Neelasandra Viveknagar, Bangalore South-560047, Shajahan D/o Abdul Jaleel, #14, 2nd Cross, North Street, Green Medicals, Neelasandra Viveknagar, Bangalore South-560047, Ashraf Unnisa D/o Mohammed Abdul S attar, No.11/2, South Street, Neelasandra Viveknagar, Bangalore South-560047, Guruprasad S/o Arjunan # 11, L NO.2nd Street, Ashoknagar Museum Road, Bangalore-560025Syed Asif S/o Nanha Jan, 2-11, Munegowda Garden, Left Side Cross, Neelasandra, Bangalore South-560047, Kairunnisa D/o Mohammad Zakria, 75/4 Munegowda Garden, Neelasandra, Shantinagar, Bangalore-560047, Abdul Hasham S/o Abdul Shukoor # 71, 7th Cross, Rose Garden, Neelasandra Viveknagar, Bangalore-560047, Mohammed Haneef S/o Late Athulla P C 28, New No.6 1st Floor, East Street, Neelasandra Shantinagara Bangalore-560047, Tajuddin Shariff S/o Ibranim Dhstigg # 55, Umar Farooq Masjid Street Munegowda Garden Neelasandra Viveknagar, Bangalore South-560047, Mubarak S/o S/o Ashraf Pasha # 19, 19th Block, EWS Qtrs, Kormangala Vivek nagar, Bangalore South -560047, Mohammad Shafi S/o Abdul Aziz # 28/1, 3rd Cross, North Street, Neelasadra Vivek Nagar Bangalore South-560047, Fairroz S S/o Hussain, # 902 BDA Layput 2nd Stage, Austin Town, Neelasandra Viveknagar, Bangalore South-560047, Munvar S/o Ahemmed Basha # 248, 7th Cross, Rose Garden, Neelasandra Viveknagar, Bangalore South-560047, Shajahan D/o Abdul Jaleel, #14, 2nd Cross, North Street, Green Medicals, Neelasandra Viveknagar, Bangalore South-560047, Ashraf Unnisa D/o Mohammed Abdul S attar, No.11/2, South Street, Neelasandra Viveknagar, Bangalore South-560047, Guruprasad S/o Arjunan # 11, L NO.2nd Street, Ashoknagar Museum Road, Bangalore-56002510.00
1012015-1621ಶಾಂತಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ 111ರಲ್ಲಿರುವ ನಂದಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಶಿಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿShuttle work for the gallery of Nanda Ground in Shantala city ward 11110.00
1022015-1622ಶಾಂತಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ 111ರಲ್ಲಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿCompound construction work of cement line ground in Santalala city ward 1115.00
1032015-1623ಶಾಂತಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ 111ರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿTiles to work on the foot path behind the Anglo-Indian park in Shantala city ward 1112.00
1042015-1624ಶಾಂತಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ 111ರಲ್ಲಿರುವ ಯಲಗುಂಟ ಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿYalgunta Palya government Urdu primary school development work in Shantala city ward 11110.00
1052015-1625ಶಾಂತಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ 111ರಲ್ಲಿರುವ ರಿಚ್ ಮಂಡ್ ರೋಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯೋಗಾ ಹಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿYoga Hall Development Work at Richmond Road Park, Shantala City Ward 11110.00
1062015-1626ಶಾಂತಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ 117ರಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿನಾಯಕನಗರ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿCompound development work at Akithammanahalli Vinayaknagar park in Shantala city ward 11710.00
1072016-171ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಮ್ಮಲೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.112 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿBangalore city city of Shantinagar assembly constituency is located in Dummaluru Ward No.112 area. Work on installing TV cameras10.00
1082016-172ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಗೂಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.89 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿJogogalaya Ward No.89 in the area of ​​Shantinagar assembly constituency of Bangalore city. Work on installing TV cameras10.00
1092016-173ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114 ಮತ್ತು ಶಾಂತಲನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.111 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿBangalore City, Shantinagar Assembly constituency, Agaram Ward No.114 and Shantalanagar Ward No.111. Work on installing TV cameras10.00
1102016-174ನೀಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.116ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment work of drinking water purification plant near Goodwill International Association, Nilasandra Ward No.1167.50
1112016-175ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಶಾಂತನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮತಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿThe development workshop on drinking water pipelines in the city of Samanthanagar under Wannar Peete Ward No.115 in the BBMP limits of Bangalore City Shantanagar Assembly constituency.10.00
1122016-176ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಶಾಂತನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ Triangle Park ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDeveloping workshops for drinking water pipelines near Triangle Park, Vannar Payy Ward Ward 115, BBMP Junction of Bangalore City Shantanagar Assembly Constituency10.00
1132016-177ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವನ್ನಾರ್ ಪೇಪೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿMuslim Burial Ground Concrete Wall Development Work at Wannar Peep Ward Ward No.115 of Shantinagar Assembly Constituency0.00
1142016-178ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಂತಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.111ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRO plant development work in Shantinagar city ward No.111 of Shantinagar constituency9.00
1152016-179ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬುರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿMuslim Bureau Ground Interlock Development Complex at Wannar Bete Ward No.115, Shantinagar Assembly Constituency0.00
1162016-1710ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.116ರ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRO plant development work of Nilasandra Ward No.116 of Shantinagar Assembly constituency9.00
1172016-1711ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವನ್ನಾರ್ ಪೇಪೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿMuslim Burial Ground Concrete Wall Development Work at Wannar Peep Ward Ward No.115 of Shantinagar Assembly Constituency0.00
1182016-1712ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಂತಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.111ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಲೇಔಟ್ ಉದ್ಯಾನವ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿVictoria Layout Garden Development Complex, Shantinagar Urban Ward No.111, Shantinagar Assembly Constituency10.00
1192016-1713ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRO plant development work at Wannarpete Ward No.115 of Shantinagar constituency9.00
1202016-1714ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀಲಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.116ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRO Plant development work in Nilasandra Ward No.116 of Shantinagar constituency0.00
1212016-1715ಶಾಂತಲಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.111ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಲೇಔಟ್ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿVictoria Layout Park Development Complex at Shantalanagar Ward No.11110.00
1222016-1716ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ 115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಲೇಔಟ್ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿBDA Layout Park Development Complex at Wannar Payette Ward 11510.00
1232016-1717ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ 115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬುರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿThe Muslim Burial Ground Concrete Wall Development Workshop at Wannar Payette Ward 1150.00
1242016-1718ಶಾಂತಿನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.117ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRO Plant development work in Shantinagar Ward No.1179.00
1252016-1719ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿMuslim Burial Ground, Wannar Pete Ward No.115, Interlock Lock Development0.00
1262016-1720ಜೋಗೂಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.89ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿROO plant development work at Jogappalya Ward No.899.00
1272016-1721ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿMuslim Burial Ground, Wannar Pete Ward No.115, Interlock Lock Development10.00
1282016-1722ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಸೀದಿ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿInterlock development work near the Muslim Burial Ground Mosque gate near Wannar Pete Ward No.1152.00
1292016-1723ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿMuslim Burial Ground Interlock Development Complex at Wannar Pete Ward No.11530.00
1302016-1724Babu S S/o Shankaraiah, 4, Muniswamappa Road, Shantinagara Bangalore South-560008, Ramu V S/o Venkob Rao, 61, Swasthi Main Road, Shanthinagar, Bangalore-560027, Krishna Murthy S/o Marimuthu # 100, Kormangala Road, L R Nagar, Bangalore South-560047, Mohan Kumar S/o Ramaiah No.25, 2nd Main, 2nd Cross, Adugodi Post Office Vinayakanagar, Bangalore South-560047, Mujib Khan P K S/o P K Vazeer Khan #9, 1st C cross, Vinayakanagar Bangalore-560030, Anbu S/o John R #112, 1st Main, 1st Cross, Shanthinagar, Bangalore-560030, Ramesh S/o Srinivasa D V # 49/2 1st Main Road, 2nd C cross, Vinayaka Nagara Wilson Garden Bangalore South-5600272, Sayed Atha Ulla # 26, KSRTC Qtrs J K Pura, Adugodi Bangalore South-560030, Vahida Begum D/o Abdul Munpha 48/1, 2nd Main, 2nd Cross, Road, Vinayakanagara, Shanthinagara Bangalore South-560030, Babu S S/o S Sanjivappa 41 2nd Main Road, 3rd Cross Left Side Vinayakanagara Bangalore South-560030, Lourdu Mary W/o M K Raju 41, Subbanna Garden Shanthinagara Bangalore -560027, Girish S/o Siddaraju 27, 1st Main, 4th Cross, Vinayakanagar, Shanthinagar Bangalore-560027, Rajesh K S/o Ramaiah # 121, 8th Main Andhra Colony Vivek Nagar, Vannarpete Bangalore-560047, Sabestian Raja X S/o X Xavier Amal Das 2G 12th Street, Shanthinagar, Bangalore-560008, Dakshinamurthy S/o Sundar 429, Motappan Palya Bangalore East, Manjunath N S/o Nagamma 436, 6th Main Road, Yallamma Temple Bangalore North-560038, Kala W/o Ammularajaka 49 LR Nagar, 1st Cross Road Bangalore South, Ananda S/o Ramaiah No.428, Motappanapalya BangaloreBabu S S/o Shankaraiah, 4, Muniswamappa Road, Shantinagara Bangalore South-560008Ramu V S/o Venkob Rao, 61, Swasthi Main Road, Shanthinagar, Bangalore-560027Krishna Murthy S/o Marimuthu # 100, Kormangala Road, L R Nagar, Bangalore South-560047Mohan Kumar S/o Ramaiah No.25, 2nd Main, 2nd Cross, Adugodi Post Office Vinayakanagar, Bangalore South-560047Mujib Khan P K S/o P K Vazeer Khan #9, 1st C cross, Vinayakanagar Bangalore-560030Anbu S/o John R #112, 1st Main, 1st Cross, Shanthinagar, Bangalore-560030Ramesh S/o Srinivasa D V # 49/2 1st Main Road, 2nd C cross, Vinayaka Nagara Wilson Garden Bangalore South-5600272Sayed Atha Ulla # 26, KSRTC Qtrs J K Pura, Adugodi Bangalore South-560030Vahida Begum D/o Abdul Munpha 48/1, 2nd Main, 2nd Cross, Road, Vinayakanagara, Shanthinagara Bangalore South-560030Babu S S/o S Sanjivappa 41 2nd Main Road, 3rd Cross Left Side Vinayakanagara Bangalore South-560030Lourdu Mary W/o M K Raju 41, Subbanna Garden Shanthinagara Bangalore -560027Girish S/o Siddaraju 27, 1st Main, 4th Cross, Vinayakanagar, Shanthinagar Bangalore-560027Rajesh K S/o Ramaiah # 121, 8th Main Andhra Colony Vivek Nagar, Vannarpete Bangalore-560047Sabestian Raja X S/o X Xavier Amal Das 2G 12th Street, Shanthinagar, Bangalore-560008Dakshinamurthy S/o Sundar 429, Motappan Palya Bangalore EastManjunath N S/o Nagamma 436, 6th Main Road, Yallamma Temple Bangalore North-560038Kala W/o Ammularajaka 49 LR Nagar, 1st Cross Road Bangalore SouthAnanda S/o Ramaiah No.428, Motappanapalya Bangalore15.00
1312016-1725ಶಾಂತಲಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ 111ರಲ್ಲಿರುವ ಯಲಗುಂಟಪಾಳ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿYalaguntapalya Government Urdu Primary School Development Work at Shantalanagar Ward 11110.00
1322016-1726ಶಾಂತಲಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ 111ರಲ್ಲಿರುವ ರಿಚ್ ಮಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿDevelopment work at Richmond Park, 111 in Shantalanagar Ward5.00
1332016-1727ಶಾಂತಲಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ 111ರಲ್ಲಿರುವ ಫೂಟ್ ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿCompound development work of Foot Ball Ground at Shantalanagar Ward 11110.00
1342016-1728ಶಾಂತಲಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ 111ರಲ್ಲಿರುವ ವಿನಾಯಕನಗರ ಪಾರ್ಕ್ ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿWalking truck development work at Vinayaknagar Park in Shantalanagar Ward 11110.00
1352017-181ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿMuslim Burial Ground RCC Concrete Wall Development Work at Wannar Pete Ward No.1150.00
1362017-182ಅಗ್ರಂ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.114ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRO Plant development work in Agra Ward No.1149.00
1372017-183ದೊಮ್ಮಲೂರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ.112ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRO Plant development work in Dammlur Ward No.1129.00
1382017-184ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿMuslim Burial Ground Interlock Development Complex at Wannar Pete Ward No.1150.00
1392017-185Pradeep Kumar, S/o Ramesh # 5 4th Cross, Anepalya Neelasandra Viveknagar, Bangalore-560047, Arokiya Mary Sheela E D/o Edwin George # 359, Near BDA, Austin Town, Viveknagar, Bangalore-560047, Richard Paul S/o Late Joseph Paul 129, Austin Town Quarters RJM Shanthinagar Bangalore-560047, David A S/o Anthony 132, Old Cement Lane Sustin Town, Shanthinagar, Bangalore, Lourdh Mary W/o Murthy # 33/1, Old Cement Lane Austin Town Viveknagar, Bangalore-560047, Raja S/o Chinnappan # 33/1, Old Cement Lane Austin Town, Shanthinagar, Bangalore, Kempanna M S/o Muniyappa 6 Lingayyana Palya 2nd Cross, Shanthinagar Bangalore, Arun S/o Chinnappan 10, 7th Cross, 2nd Main, 2nd Stage, Gowthamapura Halasur HAL 2nd Stage Bangalore North-560008, Eden Briggs D/o Darryl Briggs # 1666 BDA Qtrs, Austin Town Viveknagar Bangalore South-560047, Ronald V D'Cruz S/o Late A Vincent # 145, 6th Square Austin Town Viveknagar Bangalore South-560047, Naveen D S/o Karan D # 20, 2nd Cross, 3rd Main Road Gowtham Pura Halasuru HAL Bangalore North-560008, Manasa D/o Chandurappa No.104, 3rd Block, Jogu Palya Police Qtrs Near Sai Baba Temple Jogu Palya Jalsur HAL 2nd Stage Bangalore North, Jaka Lina W/o Mical Anthony # 371, 3rd Square Austin Town Viveknagar, Bangalore-47, Jagan S/o Arumugam No.13, E Street Shanthi Nagar, Wilson Garden Bangalore South, Mohammad Nasir S/o Mohammed Ajam No.33, 1st Main, 2nd Stage, Gouthampura Halsur Shanthinagar Bangalore-560008, Sri Devi D/o Ramesh NO 1/38, Green House 2nd Cross Anepalya Near Crustal School, Bangalore South, Naresh Babu S S/o Samuel No 579, 5th Cross, Ambedkar nagara Opp NGV Koramangala Bangalore-560047, steeohan Raj S/o Thagaya Raj, No.3, Akki Thimmana Halli, Papa Gowda Street, Shanthinagar, Bangalore, Haseen Khan S/o Inayathulla Khan # 65/3, 4th Cross, Munegowda Garden Neelasandra Bangalore South-560047, Vijay I S/o Issac # 60, 2nd Battery Pension lane, P.K.R.Nagar, Viveknagar Bangalore South-560047, Gajendran S/o Velaiah # 22, 36th Block, EWS Qtrs LR Nagar, Viveknagar Bangalore South-560047, Navilesh S/o Oissac # 60, 2nd Battery pension Lane, P K R Nagar, Viveknagar Bangalore-560047, Sayed Sgaffiulla S/O Abdul Jabbar No.51/1/3, South Street Neelasandra Bangalore South-560047, Dinesh Kumar J S/o Jeevabai C, # 178/1, Maya Bazar Shanthi Nagar BangalorePradeep Kumar, S/o Ramesh # 5 4th Cross, Anepalya Neelasandra Viveknagar, Bangalore-560047Arokiya Mary Sheela E D/o Edwin George # 359, Near BDA, Austin Town, Viveknagar, Bangalore-560047Richard Paul S/o Late Joseph Paul 129, Austin Town Quarters RJM Shanthinagar Bangalore-560047David A S/o Anthony 132, Old Cement Lane Sustin Town, Shanthinagar, BangaloreLourdh Mary W/o Murthy # 33/1, Old Cement Lane Austin Town Viveknagar, Bangalore-560047Raja S/o Chinnappan # 33/1, Old Cement Lane Austin Town, Shanthinagar, BangaloreKempanna M S/o Muniyappa 6 Lingayyana Palya 2nd Cross, Shanthinagar BangaloreArun S/o Chinnappan 10, 7th Cross, 2nd Main, 2nd Stage, Gowthamapura Halasur HAL 2nd Stage Bangalore North-560008Eden Briggs D/o Darryl Briggs # 1666 BDA Qtrs, Austin Town Viveknagar Bangalore South-560047Ronald V D'Cruz S/o Late A Vincent # 145, 6th Square Austin Town Viveknagar Bangalore South-560047Naveen D S/o Karan D # 20, 2nd Cross, 3rd Main Road Gowtham Pura Halasuru HAL Bangalore North-560008Manasa D/o Chandurappa No.104, 3rd Block, Jogu Palya Police Qtrs Near Sai Baba Temple Jogu Palya Jalsur HAL 2nd Stage Bangalore NorthJaka Lina W/o Mical Anthony # 371, 3rd Square Austin Town Viveknagar, Bangalore-47Jagan S/o Arumugam No.13, E Street Shanthi Nagar, Wilson Garden Bangalore SouthMohammad Nasir S/o Mohammed Ajam No.33, 1st Main, 2nd Stage, Gouthampura Halsur Shanthinagar Bangalore-560008Sri Devi D/o Ramesh NO 1/38, Green House 2nd Cross Anepalya Near Crustal School, Bangalore SouthNaresh Babu S S/o Samuel No 579, 5th Cross, Ambedkar nagara Opp NGV Koramangala Bangalore-560047steeohan Raj S/o Thagaya Raj, No.3, Akki Thimmana Halli, Papa Gowda Street, Shanthinagar, BangaloreHaseen Khan S/o Inayathulla Khan # 65/3, 4th Cross, Munegowda Garden Neelasandra Bangalore South-560047Vijay I S/o Issac # 60, 2nd Battery Pension lane, P.K.R.Nagar, Viveknagar Bangalore South-560047Gajendran S/o Velaiah # 22, 36th Block, EWS Qtrs LR Nagar, Viveknagar Bangalore South-560047Navilesh S/o Oissac # 60, 2nd Battery pension Lane, P K R Nagar, Viveknagar Bangalore-560047Sayed Sgaffiulla S/O Abdul Jabbar No.51/1/3, South Street Neelasandra Bangalore South-560047Dinesh Kumar J S/o Jeevabai C, # 178/1, Maya Bazar Shanthi Nagar Bangalore20.00
1402017-186ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿMuslim Burial Ground Concrete Wall Development Work at Wannar Pete Ward No.11510.00
1412017-187ಶಾಂತಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.111ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿRO plant construction work at Shantala city ward No.1110.00
1422017-188ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿMuslim Burial Ground Interlock Development Complex at Wannar Pete Ward No.1150.00
1432017-189ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWork on installing cc cameras in Shantinagar Assembly constituency Wannar Pete Ward No.11510.00
1442017-1810ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.115ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬರಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿMuslim Burial Ground RC Concrete Wall Development Works Under Wannar Pete Ward No.11530.00
1452017-1811ಅಗ್ರಂ ವಾರ್ಡ್ 114ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRudrappa Garden drain and concrete road development work at Agram Ward 1145.60
1462017-1812ಶಾಂತಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.111ರಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಗೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿGate Development Ground Building at Shantala Urban Ward No.1115.00
1472017-1813ಶಾಂತಲಾ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.117ರಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿನಗರ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ಬಂಚ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿThe bunch is set up to Shantinagar Park in Shantala city ward No.1177.00
Source:Citizen Matters
Credit:Navya P K
License:CC BY-SA 2.5 IN: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 India
Notes:http://kllads.kar.nic.in/Reports.aspx

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*