Karnataka Assembly Constituency No 164 (GANDHI NAGAR) – MLA Local Area Development Funds : 2013-2018

Check the MLA for each constituency here , check the BBMP wards in this constituency here.

Sl No.
Financial Year
Sl No
Work Name Original (Kannada/English)
Work Name Rough Translation (English)
Value (In Rs. Lakhs)
12013-141ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾಪಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-1Ward No.95 belonging to Gandhinagar assembly constituency, Papana Block 1st Street, Subhash Nagar Road, existing public toilet and urinal building construction phase 1 for new compound construction and development work2.50
22013-142ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾಪಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-2Ward No.95 belonging to Gandhinagar assembly constituency, Sapanah Block 1st Street, Public Public Toilet and Urban Building, New Compound Construction and Development Work Step 22.50
32013-143ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾಪಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-3Ward No.95 belonging to Gandhinagar assembly constituency, Papanna block 1st Street, Subhash Nagar Road, existing public toilet and urinal building construction phase 3 for new compound construction and development work2.50
42013-144ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾಪಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-4Ward No.95 belonging to Gandhinagar assembly constituency, Papanna block 1st Street, Subhash Nagar Road, existing public toilet and urinal building construction phase 4 for new compound construction and development work2.50
52013-145ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾಪಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-5Ward No.95 belonging to Gandhinagar assembly constituency, Papanna Block 1st Street, Subhash Nagar Road, existing public toilet and urinal building construction phase 5 for new compound construction and development work2.50
62013-146ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾಪಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-6Ward No.95 belonging to Gandhinagar assembly constituency, Papanna block 1st Street, Subhash Nagar Road, existing public toilet and urinal building construction phase 6 for new compound construction and development work2.50
72013-147ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾಪಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-7Ward No.95 belonging to Gandhinagar assembly constituency, Sapanah Nagar, Sampanna Block 1st Street, Public Public Toilet and Urban Building, New Level Compound Construction & Development Work Step-72.50
82013-148ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಾಪಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಹಂತ-8Ward No.95 belonging to Gandhinagar assembly constituency, Papanna Black 1st Street, Subhash Nagar Road, existing public toilet and urinal building construction phase -8 for new compound construction and development work2.50
92013-149ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 95, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ ಪಾಪಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್.ಸಿ./ಎಸ್.ಟಿ)Ward No No. Joined Gandhinagar Assembly Constituency 95, Community Building Construction (SC / ST) at Papanaka Block, belonging to Subhash Nagar,15.00
102013-1410ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.77, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿWard No.77 belonging to Gandhinagar assembly constituency, concrete road development work on Malleswaram 6th crossroads consultancy gate of Dattatreya temple2.50
112013-1411ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಲತ್ತರಕ್ಕಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿLalarakki Concrete Road Development Workshop on Malleswaram 5th Cross Counseling Street2.50
122013-1412ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿConcrete road development work south of Malleswaram 5th crossroads consultancy gate2.50
132013-1413ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿMalleswaram 5th Cross Counseling Street concrete road development work2.50
142013-1414ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಗಲ್ಲಿಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿConcrete Road Development Work on Malleshwaram 4th Cross Counseling Street2.50
152013-1415ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿPipeline 4th crossroads sewage development works2.50
162013-1416ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 'ಎ' ಕ್ರಾಸ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿPipeline 4th crossroads 'A' cross drainage development work2.50
172013-1417ಪೈಪ್ ಲೈನ್ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 'ಬಿ' ಕ್ರಾಸ್ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿPipeline 4th crossroads 'B' cross drainage development work2.50
182013-1418ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ, ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ 'ಸಿ' ಬ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of the new Anganwadi Central Building in an empty cargo space on 'C' block under Wardha No.95, Subhash Nagar, belonging to Gandhi Nagar Assembly constituency.10.00
192013-1419ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.95 ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Construction of the new Anganwadi building at the site of Ward No.95 Subhash Nagar from Gandhinagar assembly constituency phase 12.50
202013-1420ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.95 ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Construction of new Anganwadi building at Ward No.95 Subhash Nagar from Gandhinagar assembly constituency2.50
212013-1421ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.95 ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Construction of the new Anganwadi building at Ward No.95 Subhash Nagar from Gandhinagar assembly constituency2.50
222013-1422ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಿರುನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿMini Water Supply Project in Laxmanaravu2.50
232013-1423ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 94, ಗಾಂಧಿನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂನ ವಿ.ವಿ.ಗಿರಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಸಿ.ಡಬ್ಲೂ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No. From Gandhinagar assembly constituency 94, VV Giri Colony of Sheshadripuram, Gandhinagar, and the construction of water supply pipes from the tube well in JCW towns.2.50
242013-1424ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.95 ಸುಭಾಶ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Providing CC Road, & Improvement to Road, at 5th Main, Sri Rampuram 1st StageWard No.95 Subhash Nagar from Gandhinagar assembly constituency Providing CC Road, & Improvement to Road, at 5th Main, Sri Rampuram 1st Stage2.50
252013-1425Providing CC Road, & Improvement to Road, at 5th Main, Sri Rampuram 2nd StageProviding CC Road, & Improvement to Road, at 5th Main, Sri Rampuram 2nd Stage2.50
262013-1426Providing CC Road, & Neelagiri Papanna Block, M.A.Ramamurthy Road, 1st StageProviding CC Road, & Neelagiri Papanna Block, M.A.Ramamurthy Road, 1st Stage2.50
272013-1427Providing CC Road, & Neelagiri Papanna Block, M.A.Ramamurthy Road, 2nd StageProviding CC Road, & Neelagiri Papanna Block, M.A.Ramamurthy Road, 2nd Stage2.50
282013-1428ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.95, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Providing & Laying Covering Slab @ Nilgiri Papanna Block, to connect to 5th Cross, Sri.Rampura-1st StageWard No.95 from Subhash Nagar, Gandhinagar assembly constituency Providing & Laying Covering Slab @ Nilgiri Papanna Block, to connect to 5th Cross, Sri.Rampura-1st Stage2.50
292013-1429Providing & Laying Covering Slab @ Nilgiri Papanna Block, to connect to 5th Cross, Sri.Rampura-2nd Stage Providing & Laying Covering Slab @ Nilgiri Papanna Block, to connect to 5th Cross, Sri.Rampura-2nd Stage 2.50
302013-1430Removing & Construction and Improvement to Drain Adjacent Road, 1st Main, @ Neelgiri Papanna Block, (Left Side) 1st StageRemoving & Construction and Improvement to Drain Adjacent Road, 1st Main, @ Neelgiri Papanna Block, (Left Side) 1st Stage2.50
312013-1431Removing & Construction and Improvement to Drain Adjacent Road, 1st Main, @ Neelgiri Papanna Block, (Right Side) Swatantra Palya 'B' Block, 2nd StageRemoving & Construction and Improvement to Drain Adjacent Road, 1st Main, @ Neelgiri Papanna Block, (Right Side) Swatantra Palya 'B' Block, 2nd Stage2.50
322013-1432ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.94, ಗಾಂಧಿನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 94, Gandhinagar Assembly Constituency, Independent Park in Gandhinagar, adjoining water pipes for public drinking water facilities and construction of stairs2.50
332013-1433ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.94 ಗಾಂಧಿನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆನಂದ ರಾವ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿCompound wall construction work around the water bank in the police housing premises near Anand Rao Circle, Ward No. 91, Gandhinagar Assembly Constituency2.50
342013-1434ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.121 ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆ.ಪಿ ಅಗ್ರಹಾರದ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 10 ಹಾಗೂ 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿದೋದ್ಧೇಶ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲುThe 1st Main Road of KP Agrahara in the Ward No.121 Binnypet junction of Gandhinagar assembly constituency to construct a detailed room on the 2nd floor of the 10th and 11th floor building6.50
352013-1435ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.96ರ ಓಕಳಿಪುರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪುರಂನ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿNew Building Construction of Government Annexed Urdu School, 4th Cross of Ramachandra Puram, Ward No.96, Oakalipuram, Gandhinagar Assembly Constituency30.00
362013-1436ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.95ರ ಸುಭಾಷ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1The construction work of Anganwadi in Vivekananda Colony, Ward No.95, sub-division of Gandhinagar Assembly constituency,2.50
372013-1437ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.95ರ ಸುಭಾಷ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2The construction of the new building of Anganwadi in Vivekananda Colony, Ward No.95, Ward No.95 from Gandhinagar assembly constituency.2.50
382013-1438ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.95ರ ಸುಭಾಷ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-3Anganwadi New Building Construction at Vivekananda Colony, Ward 17, Subhash Ward, Gandhinagar Assembly Constituency - 32.50
392013-1439ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.95ರ ಸುಭಾಷ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-4Anganwadi New Building Construction at Vivekananda Colony, Ward 7, Subhash Ward, Gandhinagar Assembly Constituency2.50
402013-1440ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.95ರ ಸುಭಾಷ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-5Anganwadi New Building Construction at Vivekananda Colony, Ward 7, Subhash Ward, Gandhinagar Assembly Constituency Step 52.50
412013-1441ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.94ರ ಗಾಂಧಿನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂನ ಸಿರೂರು ಪಾರ್ಕ್ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಆರ್.ಗುಂಡೂರಾವ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೆ.ಐ.ಒ.ಎಸ್.ಕೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿHi-Tech Drinking Water KIOSK at Water Resources Center, Gandhinagar Assembly Constituency, R. Gundurav Indoor Stadium on Siruru Park, Sheshadripuram, 94. Construction work7.00
422013-1442ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.94 ಗಾಂದಿನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ (ಪಶ್ಚಿಮ) 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿNozzle well drilling work on Kumara Park (west) 2nd crossroads at Ward No. 94 from Gandhinagar assembly constituency2.50
432013-1443ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.77 ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್ ನ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, (ಅಯ್ಯರ್ ಸ್ಲಂ ನಿಂದ ಪವನ್ ಶಾಲೆವರೆಗೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿThe 1st crossroads of Anjaneya Block (from Iyer Slum to Pavan School), which is under the Dattatreya Temple of Ward No.77 from Gandhinagar Assembly constituency, cement concrete work2.50
442013-1444ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.77 ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್ ನ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, (ಗಾಣಿಗ ಪಾಳ್ಯ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್ ವರೆಗೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿDattatreya Temple of Ward No 77 belonging to the Gandhinagar constituency is the 2nd crossroads of Anjaneya Block, (up to the Ganga Palya 1st Horizon Anjaneya Block) Cement Concrete Works2.50
452013-1445ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.77 ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಗಪ್ಪ ಬೀದಿ (ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಬೀದಿ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಮನೆವರೆಗೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿThe Dattatreya Temple of Ward No.77 belonging to the Gandhinagar assembly constituency is located on the Nagapatti road (from the main road to the house of Srinarasinhaya's house on Nagapada Street) cement concrete work2.50
462013-1446ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.77 ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಗಪ್ಪ ಬೀದಿ (ನಾಗಪ್ಪ ಬೀದಿ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಬೀದಿ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿThe Dattatreya Temple of Ward No 77 belonging to the Gandhinagar assembly constituency is located on the Nagappa Street (Nagappa Street 1st Cross, Srinarasinhaya's House, Nagappa Street 1st Cross Road), Cement Concrete Works2.50
472013-1447ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.77 ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಗಪ್ಪ ಬೀದಿ (ನಾಗಪ್ಪ ಬೀದಿ ಆಯಿಲ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಬೀದಿ 1ನೇಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಾಗರಾಜ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿThe Dattatreya Temple of Ward No.77 belonging to the Gandhinagar assembly constituency is Nagappa Street (Nagappa Street Oil Store, Nagappa Street 1st Road, Srinagaraj House), Cement Concrete Works2.50
482013-1448ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.77 ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಗಪ್ಪ ಬೀದಿ (ನಾಗಪ್ಪ ಬೀದಿ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ.ನಾಗರಾಜ್ ಮನೆಯಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿThe Dattatreya Temple of Ward No 77 belonging to the Gandhinagar Assembly constituency is located on Nagappa Street (Nagappa Street 1st crossroads) from Nagaraj House to Seshadripuram 1st Main Road) Cement Concrete Works2.50
492013-1449ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.77 ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್ ನ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ (ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಡಾ:ರಾಜ ಗೋಪಾಲ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿThe 2nd crossroads of Anjaneya Block (from Jay Hanuman Exercise School to Dr. Raja Gopal's House), Cement concrete road works under the Dattatreya Temple of Ward No.77 from Gandhinagar Assembly constituency.2.50
502013-1450ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.77 ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್ ನ 2ನೇ ಜಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ (2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿThe Dattatreya Temple of Ward No.77 belonging to the Gandhinagar assembly constituency is the 2th G crossroads of Anjaneya Block (2nd crossing to the Kodi Ganapati temple) cement concrete road works2.50
512013-1451ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.77 ರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್ ನ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ( ಜಯಹನುಮಾನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಡಾ:ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಮನೆವರೆಗೆ) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿThe Dattatreya Temple of Ward No.77 belonging to Gandhinagar assembly constituency is the 2nd crossroads of the Anjaneya Block (from Jayanuman Exercise School to Dr. Rajagopal House), cement concrete road works2.50
522013-1452Driling of Borewell and Providing Necessary Fitting and Pipe line in New Binni School in Ward No.121 in GandhinagaraAssembly Constituency BangaloreDriling of Borewell and Providing Necessary Fitting and Pipe line in New Binni School in Ward No.121 in GandhinagaraAssembly Constituency Bangalore6.00
532013-1453Drilling of Borewell and Providing Necessary fitting and Pipe line @ Gopalapura 5th Cross, (Right Side) in ward No.121, in Gandhinagar Assembly Constituency, BangaloreDrilling of Borewell and Providing Necessary fitting and Pipe line @ Gopalapura 5th Cross, (Right Side) in ward No.121, in Gandhinagar Assembly Constituency, Bangalore6.00
542014-151Drilling of Borewell and Providing necessary fitting and Pipeline @ shankarappa garden main road in ward No.121 in Gandhinagar Assembly Constituency, BangaloreDrilling of Borewell and Providing necessary fitting and Pipeline @ shankarappa garden main road in ward No.121 in Gandhinagar Assembly Constituency, Bangalore6.00
552014-152ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.94, ಗಾಂದಿನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ.ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ ಆಶ್ರಮ, ಅನಂತಾಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ, ಸುಭೇದಾರಂ ಛತ್ರಂ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್, ಕಪಾಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹಿಂಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆಶ್ರಮದ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 94 from Gandhinagar Assembly constituency, Sri Anantaswamy Ashram, Ananthasramam Road, Subhadram Chhatram Road Cross, Ganga Nagar, Bangalore, under the Ganga Nagar area, Bangalore is in ruins and renovation works of the Ashram7.00
562014-153Drilling of Borewell and Providing necessary fitting and pipeline in new binny school in ward nO.121Drilling of Borewell and Providing necessary fitting and pipeline in new binny school in ward nO.1216.00
572014-154Drilling of borewell and providing necessary fitting and pipiline @ Gopalapura 5th Cross, (right side) in ward No.121Drilling of borewell and providing necessary fitting and pipiline @ Gopalapura 5th Cross, (right side) in ward No.1216.00
582014-155Drilling of borewell and providing necessary fitting and pipi line @ shankarappa garden main road in ward no.121Drilling of borewell and providing necessary fitting and pipi line @ shankarappa garden main road in ward no.1216.00
592014-156Drilling of borewell and providing necessary fitting and pipeline in cottonpet ward no.120 in gandhinagar assembly constituency bangalore (2nd cross)Drilling of borewell and providing necessary fitting and pipeline in cottonpet ward no.120 in gandhinagar assembly constituency bangalore (2nd cross)6.00
602014-157Drilling of borewell and providing necessary fitting and pipeline in cottonpet ward no.120 in gandhinagar assembly constituency bangalore (4th cross)Drilling of borewell and providing necessary fitting and pipeline in cottonpet ward no.120 in gandhinagar assembly constituency bangalore (4th cross)6.00
612014-158Drilling of borewell and providing necessary fitting and pipeline in cottonpet ward no.120 in gandhinagar assembly constituency bangalore(7th cross)Drilling of borewell and providing necessary fitting and pipeline in cottonpet ward no.120 in gandhinagar assembly constituency bangalore(7th cross)6.00
622014-159ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ವಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿConcrete work and other construction work for roads in Magadi Road VST Colony5.00
632014-1510ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ವಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿMagadi Road VST Colony is a campus plate and other development work5.00
642014-1511ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ವಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆವರಣಗಳನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿMagadi Road is a development project to integrate campuses in VST Colony5.00
652014-1512ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ವಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿRCC construction work at VGT Colony, Magadi Road5.00
662014-1510ಶ್ರೀಮತಿ .ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಂ.7, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಕೆ.ಕೆ.ಸರ್ಕಲ್ ಶಾಂತಲಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಹೌಸ್ ಹಿಂಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು-560063 ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲುMrs. S.. Nagaratnamma Kom Sri KK Srinivas No.7, 8th Crossroads KK Sarkal Shantala Silk House Back to Bangalore-560063 To Triple Drive Vehicles0.82
672014-1511ಗಾಂದಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.94, ಗಾಂದಿನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂನ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವು ದುರಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡದ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆWard No. 94 belonging to the Gandinagar assembly constituency, Government High School building in Seshadripuram, the second main building in the Ganga Nagar area, was in ruin and under construction of building building and limestone5.00
682014-1512ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ ( ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ ಉತ್ತರ ವಲಯ-2) ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆWard, No. 95, Gandhinagar Assembly constituency, Railway Colony (Mahatma Gandhi Colony North Zone -2), Subhash Nagar, Government Higher Primary School Building, and Work on Limestone Work2.00
692014-1513ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95 ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಹಾಗೂ ಪಾಕಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿDinner and cuisine room construction work at the Pallika Community Hall, built in Independent Panchayat, Ward No.95, Subhash Nagar, Gandhinagar Assembly constituency.12.00
702014-1514ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.96ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಹಿಂದುಳಿದ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿTube Well Drilling Work at Srirampur Backyard Cemetery, Ward No.96 belonging to Gandhinagar assembly constituency2.50
712014-1515ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of water supply pipes2.50
722014-1516ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ Room construction work2.50
732014-1517ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Construction of cemetery development stage 12.50
742014-1518ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Construction of cemetery development phase -22.50
752014-1519ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.96 ಓಕಳಿಪುರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ನಂ.4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿConstruction of Urdu Primary School at Ramachandrapur No. 4 Crossroads, Gandhinagar Assembly Constituency Ward No.96 Oakalipuram20.00
762014-1520ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95 ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವತಂತ್ರಪಾಳ್ಯ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿIndependent Palaiah 1st Main Road, Ward No.95 Subhash Nagar, Gandhinagar Assembly Constituency, Community Building Construction at CB Block20.00
772014-1521ಕೆ.ಪಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.121, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು, ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.121The following works are to supply water to a clean drinking water unit as the water lacks the public interest in KP Agrawara Ward No.121, 5th cross, Binnypet Ward No 1216.00
782014-1522ಕೆ.ಪಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.121, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು, ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾಕ್ ಹತ್ತಿರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.121The following works are to supply water to a clean drinking water unit as the water lacks the public interest in KP Agrawara Ward No.121, 5th cross,, Ward No 121 near Binnypet Railway Track6.00
792014-1523ಕೆ.ಪಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.121, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು,ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರ ನಗರ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.121The following works are to supply water to a clean drinking water unit as the water lacks the public interest in KP Agrawara Ward No.121, 5th cross, Marcanteshwar City, Ward No.1216.00
802014-1524ಕೆ.ಪಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.121, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು,ಬೆಟ್ಟಮ್ಮ ವೃತ್ತ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.121The following works are to supply water to a clean drinking water unit as the water lacks the public interest in KP Agrawara Ward No.121, 5th cross, Bettamma Circle Ward No.1216.00
812014-1525ಕೆ.ಪಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.121, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.121The following works are to supply water to a clean drinking water unit as the water lacks the public interest in KP Agrawara Ward No.121, 5th cross, Magadi Road, 7th Cross Ward No.1216.00
822014-1526ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.120-ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನವರ್ತಿ ಪೇಟೆ, ಲಾಲ್ ಬಂದ್ ವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಘಟಕದ ಕಾಮಗಾರಿSmall Water Supply Division Works at Manwarthi Deyty, Lal Bandhwadi area at Ward No.120-Cotton downtown from Gandhinagar assembly constituency6.00
832014-1527ಕು.ನಿಹಾಲ್ ಕೋಂ ಸೈಯದ್ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ನಂ.46/1, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-21Q.Nihal Kon Syed Shamsuddin No.46 / 1, 3rd Main Road, Ramachandrapur, Srirampur, Bangalore -210.75
842014-1528ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95ರ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ಅಂಗಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ) ಬರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBBMP building comprises of Magadi main road (near Angal Parameshwari temple) in Subhash Nagar, Ward No.95 of Gandhinagar assembly constituency. Compound construction work10.00
852014-1529ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.96ರ ಓಕಳಿಪುರಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ-1 Oakalipuram government Ward-96 of Gandhinagar assembly constituency has been deployed to repair the junior primary school,2.50
862014-1530ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.96ರ ಓಕಳಿಪುರಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ-2Oakalipuram government ward No.96 of Gandhinagar assembly constituency to clear room for younger primary school2.50
872015-161120-ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ, ನಾಗಮ್ಮ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ120-Cotton Downtown, Nagamma Nagar, Tube Wells and Mini Water Supply Works and Tank Implementation7.00
882015-162120-ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ, ನೇತಾಜಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹಾಗೂ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಳವಡಿಕೆ120-Cotton Downtown, Netaji Nagar, Tube Well and Small Water Supply and Tank Appliance6.00
892015-163121-ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ಗೋಪಾಲಪುರ ಬಿ ಬೀದಿ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ121-Binnypet Gopalpur B Street and Urdu School Road20.00
902015-164ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.94 ಗಾಂಧಿನಗರ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂನ ಸುಬೇದಾರ್ ಛತ್ರಂರಸ್ತೆನ ನೆಹರೂ ನಗರ, 1 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ನಂ.69ರಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಧರ ಕ್ಷೇಮಾಭ್ಯೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಕಟ್ಟಡದ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆThe renovation and expansion of Karnataka blind welfare organization building at No. 69, Nehru Nagar, Subedar Chhatrapati, Seshadripuram, Ward No. 94, Gandhinagar Assembly Constituency10.00
912015-165ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.94 ಗಾಂಧಿನಗರ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ಹೆಹೆಚ್.ಡಿ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಟದ ಮೈದಾನದ ನಿರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗೆWard No. 91 Gandhinagar, Gandhinagar Assembly constituency is located in the premises of VHHD Home Science College, at the premises of road construction play ground and infrastructure facilities10.00
922015-166ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬೀದಿ ಮಳೆನೀರ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRamakrishnaiah Street Rainwater Drainage and Road Development Work at Seshadripuram2.50
932015-167ರಿಸಾಲ್ದಾರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಯುರೋನಾಕ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWork on installing the Euronex Tiles to the roads in Rissaldar Colony2.50
942015-168ವಾರ್ಡ್ ನಂ.121 ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (ಈ ಟಿ.ವಿ. ರಮೇಶ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ನಟರಾಜ್ ಮನೆಯವರೆಗೆ)Cement concrete work for the last compound road in Ward No.121 Binnypet range (from TV Ramesh's house to BBMP Nataraj's house)2.50
952015-169ವಾರ್ಡ್ ನಂ.121 ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕದರವೇಲು ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಂತಪ್ಪನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ)Cement concrete work for the last compound road in the Ward No.121 Binnypet range (ranging from the doorway to the Shantappan's house)2.50
962015-1610ವಾರ್ಡ್ ನಂ.120 ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಟಿ.ಡಿ.ಲೇನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಮುರಳಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀ ಸೂರಿ ಯವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ)Cement concrete work (from Murali's house to Shri Suri's house) to TD Line Road in Ward No.120 Cotton Downtown range.2.50
972015-1611ವಾರ್ಡ್ ನಂ.120 ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಟಿ.ಡಿ.ಲೇನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಸೂರಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಂತರಾಜು ರವರಮನೆಯವರೆಗೆ)Cement Concrete Works (From Suri's House to Kantaraju Ravarman) to TD Line Road at Ward No.120 Cotton Downtown2.50
982015-1612ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ (ಪವನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿAnjaneya Block 1st 1st Cross (Cement concrete work from Pawan English School to Sri Krishnamurthy's house2.50
992015-1613ಆಂಜನೇಯ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ (ಶ್ರೀ.ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀ.ಡೋಲಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿAnjaneya Block 2nd crossroads (Cement concrete work from Mr. Rajagopal's house to Sri. Dolly's house2.50
1002015-1614ವಾರ್ಡ್ ನಂ.120 ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಟಿ.ಡಿ.ಲೇನ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ)Cement Concrete Works (From Sri Kantaraju House to Sri Chowdeshwari Temple) on TD Line Roads in Ward No.120 Cotton Downtown2.50
1012015-1615ವಾರ್ಡ್ ನಂ.120 ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಟಿ.ಡಿ.ಲೇನ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗೂಡ್ಸ್ ಷೆಡ್ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ)Cement Concrete Works (from Chaudeshwari Temple to Good Sheds Road) on TD Line Roads in Ward No. 120 Cotton Downtown2.50
1022015-1616ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.121 ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWorkshop on establishing a clean drinking water plant at 5th crossroads at Magadi Road, 121 Binnepet, Ward No. 121, Gandhinagar Assembly Constituency, Bangalore8.00
1032015-1617ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.121 ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಬಳಿ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWork to set up a clean drinking water plant at the Gandhinagar assembly constituency on Ward No.121 Binnypet railway lines8.00
1042015-1618ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95 ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು, 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಂ ಪುರ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಳ್ಯ, 7ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾಳ್ಯ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹನುಮಂತಪುರ,1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಹನುಮಂತಪುರ.The following roads are fully damaged at Ward No.95 Subhash Nagar, Gandhinagar Assembly Constituency: Conducting concrete works for these roads, 5th Main Road Sriram Pura, The 3rd main road is independent, 7th B main road is independent, 2nd Main Road Hanumanthapura, 1 and 2nd crossroads, Hanumanthpur.30.00
1052015-1619ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95 ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ (ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ) ಉತ್ತರ ವಲಯ-02 ಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-1Construction of Government Senior Primary Primary Building in North Colony (UP) at Railway Colony (Mahatma Gandhi Colony), Ward No.95 Subhash Nagar, Gandhinagar Assembly Constituency -2.50
1062015-1620ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.95 ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಲೋನಿ (ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲೋನಿ) ಉತ್ತರ ವಲಯ-02 ಯಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ-2Construction of Government Senior Primary Primary Building in North Colony (UP) at Railway Colony (Mahatma Gandhi Colony), Ward No. 95 Subhash Nagar, Gandhinagar Assembly Constituency.2.50
1072015-1621ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.96ರ ಓಕಳಿಪುರಂ ನ ಅರುಂಧತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ-1 Step-1 to eradicate housing board housing in Arundhati Nagar, Ward No.96, Gandhinagar assembly constituency2.50
1082015-1622ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.96ರ ಓಕಳಿಪುರಂ ನ ಅರುಂಧತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ-2Housing Board housing residence in Arundhinipuram, Ward No.96, Gandhinagar assembly constituency, stage-22.50
1092015-1623ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.96ರ ಓಕಳಿಪುರಂ ನ ಅರುಂಧತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ-3Step-3 to eradicate housing board housing in Arundhati Nagar, Ward No.96, Gandhinagar assembly constituency2.50
1102015-1624ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.96ರ ಓಕಳಿಪುರಂ ನ ಅರುಂಧತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ-4 Step-4 to eradicate housing board housing in Arundhati Nagar, Ward No.96, Gandhinagar assembly constituency2.50
1112015-1625ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.96ರ ಓಕಳಿಪುರಂ ನ ಅರುಂಧತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ-5Step-5 to eradicate housing board residential properties in Arundhinipuram, Ward No.96, Gandhinagar assembly constituency2.50
1122015-1626ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.96ರ ಓಕಳಿಪುರಂ ನ ಅರುಂಧತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ-6 Step-6 to eradicate housing board residential properties in Arundhinipuram, Ward No.96, Gandhinagar assembly constituency2.50
1132015-1627ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.96ರ ಓಕಳಿಪುರಂ ನ ಅರುಂಧತಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ-7 Step-7 to eradicate housing board housing in Arundhati Nagar, Ward No.96, Gandhinagar assembly constituency2.50
1142015-1628ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.94 ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ರಿಸೇಸ್ದಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿWard No. 94 Sheshadripuram Residadar Park, Ground Floor Development Workplace at Gandhinagar Assembly Constituency, Bangalore15.00
1152015-1629Construction of SWD drain at 5th Cross, Magadi Road, Ward No.121 Bangalore-21 Construction of SWD drain at 5th Cross, Magadi Road, Ward No.121 Bangalore-21 12.00
1162015-1630ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.120 ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBuilding a community hall as adjacent to the Sri Maruti Mandir building on Ward No.120 Cotton downtown belonging to the Gandhinagar assembly constituency.10.00
1172015-1631Providing Concrete Road to Single Lane at LakshmanpuriProviding Concrete Road to Single Lane at Lakshmanpuri20.00
1182015-1632ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೀದಿ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿRamakrishna Street, Gandhinagar assembly constituency 2nd Cross Road Development Work10.00
1192015-1633ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿGandhinagar Assembly constituency South End Road, Road Development Work10.00
1202016-171ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 96, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No 96, 1st Cross Magadi Road Bangalore, Pipe Line and Pipe Line Implementation Works7.00
1212016-172ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 96, ಸಿ ಬೀದಿ ಗೋಪಾಲಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿWard No 96, C Street Gopalapuram Bangalore Here are the pipe line and pipe line installation work7.00
1222016-173Construction of Anganawadi Building at Nagendra Garden in Srirampura, Ward No.96, BangaloreConstruction of Anganawadi Building at Nagendra Garden in Srirampura, Ward No.96, Bangalore14.00
1232016-174ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.120, ವಿನ್ನಿ ಕಾಲೋನಿ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿGandhinagar assembly constituency, Ward No.120, Winnie Colony, 1st Cross, Magadi Road, Bangalore, pipe line and pipe line installment work7.50
1242016-175ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.94, ಓಲ್ಡ್ ಸವರ್ ಲೇನ್, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿGandhinagar assembly constituency, Ward No.94, Old Savar Lane, near Bangalore Dr. Ambedkar Community Building, Bangalore Pipeline Well and Pipe Line Implementing Works7.50
1252016-176ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.109, ಪಿ.ಎಸ್.ಕೆ.ಲೇನ್, ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿGandhinagar assembly constituency, Ward No.109, PSKLane, Bangalore near the Shiva temple, pipe line and pipe line installation work7.50
1262016-177ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.109, ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆ ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿGandhinagar assembly constituency, Ward No.109, Cubbon downtown road cross Bangalore, pipe line and pipe line installment work7.50
1272016-179ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.109, ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿದಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಸ್ಟ್ರೀಟ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿGandhinagar Assembly Constituency, Ward No.109, Mariamma Temple Bidhi, RT Street 1st Cross Magadi Road Bangalore, Pipe Line and Pipe Line Implementation Works7.50
1282016-1710ಶ್ರೀ.ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜ, ಸಿರೂರು ಪಾರ್ಕ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆShri.Somavamsa Sahasrarjuna Kshatriya Society, Sirur Park, Sheshadripuram, Bangalore Building for the Society15.00
1292016-1711Construction of Anganawadi in Ground Floor and Community hall in First Floor Swathanthrapalya Ward No.95Construction of Anganawadi in Ground Floor and Community hall in First Floor Swathanthrapalya Ward No.9520.00
1302016-1712Providing Cement Concrete Road Magadi road, 1st Cross ward No.96Providing Cement Concrete Road Magadi road, 1st Cross ward No.9610.00
1312016-1713Providing Cement Concrete Road Magadi road, C Street, Gopalapura ward No.96Providing Cement Concrete Road Magadi road, C Street, Gopalapura ward No.9610.00
1322016-1714Providing Cement Concrete Road Police Road Cottonpete ward No.120Providing Cement Concrete Road Police Road Cottonpete ward No.12010.00
1332016-1715Providing Cement Concrete Road Attimaramma Temple Street ward No.120Providing Cement Concrete Road Attimaramma Temple Street ward No.12010.00
1342016-1716Providing Cement Concrete Road Chamundeshwari Temple Road ward No.120Providing Cement Concrete Road Chamundeshwari Temple Road ward No.12010.00
1352016-1717ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 109, ಶ್ರೀ.ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓ.ಟಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಅಕ್ಕಿಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿGandhinagar Assembly constituency Ward No 109, Shri.Nimishambha Temple OTC Road, Akkitai Main Road Bangalore Bangalore Bhajana Mandir Building Works5.00
1362016-1718Providing Cement Concrete Road to Intrenal Cross Roads of Okalipuram Ward No.96Providing Cement Concrete Road to Intrenal Cross Roads of Okalipuram Ward No.965.00
1372016-1719Providing Cement Concrete Road near Ayyappa Temple Okalipuram Ward No.96Providing Cement Concrete Road near Ayyappa Temple Okalipuram Ward No.9610.00
1382016-1720ಗಾಂಧಿನಗರ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.94 ರಲ್ಲಿರುವ ದೀನಸೇವಾ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿDineasaheva School Compound Construction Workshop at Wardn 94, Gandhinagar Urban Assembly Block8.00
1392017-181ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ.94ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿKarnataka State Vidyakarma Samajwadi Temple, Ward No. 94, Gandhinagar Assembly Constituency10.00
1402017-182ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.120 ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ ರಸ್ತೆ ಬಜಾಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಘಟಕದ ಕಾಮಗಾರಿBangalore City, Gandhinagar Assembly Constituency Ward No.120 Cotton Downtown Ground Shed Road Bajaj Showroom Nearly Clean Drinking Water Supply Unit12.00
1412017-183ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.120 ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಟ್ಟಿಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಘಟಕದ ಕಾಮಗಾರಿClean drinking water supply unit near Hattimaramma temple on Ward No.120 Cotton downtown area of ​​Bangalore city, Gandhinagar Assembly constituency12.00
1422017-184ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 94ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪುರಿ ಖೋಡೆ ಹಿಂಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ (ನೆಲ ಮಹಡಿ) ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ (ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ) ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿWorkshop on Anganwadi (Floor Floor) and Police Chowki (1st floor) building on the back of Lakshmanapuri Khode Ward 94.15.00
1432017-185Improvement to Paragola Chainlink Fencing & Fixing of New Benches to Arundhathinagar park in Ward No.96Improvement to Paragola Chainlink Fencing & Fixing of New Benches to Arundhathinagar park in Ward No.9610.00
1442017-186Improvement to Walking track, Grill work and Electrical Work to Arundhathinagar Park in Ward No.96Improvement to Walking track, Grill work and Electrical Work to Arundhathinagar Park in Ward No.9610.00
1452017-187Improvement to Play Ground & Construction of Compound wall and Other Works to Nehru Park Sheshadripuram in ward No.94Improvement to Play Ground & Construction of Compound wall and Other Works to Nehru Park Sheshadripuram in ward No.945.00
1462017-188Improvement to walking Track, Grillwork & other works to nehru Park, Sheshadripuram in ward No.94Improvement to walking Track, Grillwork & other works to nehru Park, Sheshadripuram in ward No.9410.00
1472017-189Improvement to Park works like Fixing of new Benches & Electrification works to Nehru Park, Sheshadripuram in ward No.94Improvement to Park works like Fixing of new Benches & Electrification works to Nehru Park, Sheshadripuram in ward No.9410.00
1482017-1810ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನ ಅನ್ಮೋಲ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಗಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೂ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿConcrete road construction work from Gandhinagar Assembly constituency of Anmol Saris Cubbon downtown Chikkpete Ward to Siddanna Gali Cubbon downtown Main Road10.00
1492017-1811ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಜೆ.ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆವಿಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿPadmavati Provision Stores of Chikkpete Ward, Gandhinagar Assembly constituency, DJ Gift Collections Center from Cubbon Downtown Road, Cubbon Downtown Main Road, Concrete Road Construction10.00
1502017-1812ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ ನ ಅವಿನ್ಯೂ ರೋಡ್ ನಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಕಬ್ಬನ್ ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆವಿಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿBalaji Mediccles from Cubete Ward Avenue Avenue, Gandhinagar Assembly Constituency, Concrete Road Construction to Cubbon Downtown Main Road10.00
1512017-1813ಗಾಂಧಿನಗರದ ಶ್ರೀ.ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ ಆಶ್ರಮ ಅನಂತಾಶ್ರಮದ ರಸ್ತೆ, ಸುಬೇದಾರ್ ಛತ್ರಂ ರಸ್ತೆ ಕಪಾಲಿ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಹಿಂಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿSri Anantaswamy Ashram, Gandhinagar Road, Ananthasramam Road, Subedar Chhatram Road Kapali Theater is behind the construction of new toilets and bathrooms.10.00
1522017-1814ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿGovernment Model Primary School Link Road Sheshadripuram Bangalore Compound wall construction work3.00
1532017-1815ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರುGovernment Higher Primary School Gandhinagar Toilet Construction Bangalore3.50
1542017-1816ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿGovernment Tamil Higher Primary School Gandhinagar Bangalore Toilet Construction3.50
1552017-1817ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಕ್ಕರಾಯನಕೆರೆ ಬೆಂಗಳೂರುಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲುGovernment Higher Primary School Jakkarayanakere to provide Bangalore Water Supply System5.00
1562017-1818To Providing Concrete Road to Subramani line to Adinarayana Swamy Temple Road Limits Chickpete in Ward No.109 Gandhinagar Assembly Constituency, BangaloreTo Providing Concrete Road to Subramani line to Adinarayana Swamy Temple Road Limits Chickpete in Ward No.109 Gandhinagar Assembly Constituency, Bangalore10.00
1572017-1819Providing Concrete Road to K V Line Road Chickpere in Ward No.109, Gandhinagar Assembly Constituency, BangaloreProviding Concrete Road to K V Line Road Chickpere in Ward No.109, Gandhinagar Assembly Constituency, Bangalore2.50
1582017-1820Providing Concrete Road at Internal Cross Roads of OTC Road Chickpete in Ward No.109, Gandhinagar Assembly Constituency BangaloreProviding Concrete Road at Internal Cross Roads of OTC Road Chickpete in Ward No.109, Gandhinagar Assembly Constituency Bangalore2.50
1592017-1821Providing Concrete Road at Opposite to Darga of OTC Road Chickpete in Ward No.109, Gandhinagar Assembly Constituency BangaloreProviding Concrete Road at Opposite to Darga of OTC Road Chickpete in Ward No.109, Gandhinagar Assembly Constituency Bangalore2.50
1602017-1822Providing Concrete Road of OTC Road Surroundings Chickpete in Ward No.109, Gandhinagar Assembly Constituency BangaloreProviding Concrete Road of OTC Road Surroundings Chickpete in Ward No.109, Gandhinagar Assembly Constituency Bangalore2.50
1612017-1827Providing Concrete Road to Subramani Line to Adninarayana Swamy Temple Road Limits P.S.Lane Chickpete in ward No.109, Gandhinagar Assembly Constituency BangaloreProviding Concrete Road to Subramani Line to Adninarayana Swamy Temple Road Limits P.S.Lane Chickpete in ward No.109, Gandhinagar Assembly Constituency Bangalore10.00
1622017-1823Providing Concrete Road to Munsurya Line Road Chickpet in ward No..109 Gndhinagar Assembly Constituency BangaloreProviding Concrete Road to Munsurya Line Road Chickpet in ward No..109 Gndhinagar Assembly Constituency Bangalore2.50
1632017-1824Providing Concrete Road at Cross Roads of OTC Road Chickpet in ward No..109 Gndhinagar Assembly Constituency BangaloreProviding Concrete Road at Cross Roads of OTC Road Chickpet in ward No..109 Gndhinagar Assembly Constituency Bangalore2.50
1642017-1825Providing Concrete Road at Darga of OTC Road Chickpet in ward No..109 Gndhinagar Assembly Constituency BangaloreProviding Concrete Road at Darga of OTC Road Chickpet in ward No..109 Gndhinagar Assembly Constituency Bangalore2.50
1652017-1826Providing Concrete Road of OTC Road in ward No..109 Gndhinagar Assembly Constituency BangaloreProviding Concrete Road of OTC Road in ward No..109 Gndhinagar Assembly Constituency Bangalore2.50
1662017-1827Construction of Community Hostel Society Yoga Centre of Akhila Karnataka Sadhu Chetty 24 mane Telagu Chetty Sangha, Cottonpet Main Road. BangaloreConstruction of Community Hostel Society Yoga Centre of Akhila Karnataka Sadhu Chetty 24 mane Telagu Chetty Sangha, Cottonpet Main Road. Bangalore10.00
Source:Citizen Matters
Credit:Navya P K
License:CC BY-SA 2.5 IN: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 India
Notes:http://kllads.kar.nic.in/Reports.aspx

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*